Algemene ledenvergadering 13 januari 2018

Op zaterdag 13 januari 2018 vindt in ’t Fokkie van restaurant De Pieterman de jaarlijkse ledenvergadering plaats van ZVV Volendam. Aansluitend volgt een nieuwjaarsreceptie. Aanvang jaarvergadering 17.45 uur en aanvang receptie 18.30 uur.

Agenda
1. Opening.
2. Goedkeuring van de notulen algemene ledenvergadering van 14 januari 2017.
3. Verkiezing bestuursleden.

Door het afscheid van Arjan Molenaar als voorzitter van ZVV Volendam is Cees Veerman bereid gevonden om de voorzittershamer ter hand te nemen.
Aftredend zijn: Marcel Mooyer (algemeen bestuur) en Jan Molenaar (algemeen bestuur). Beide stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden aangemeld tot 6 januari 2018.

4. Toelichting financieel jaarverslag 2016-2017.
5. Verslag van de kascontrole commissie en goedkeuring financieel jaarverslag 2016-2017.
6. Vaststelling begroting 2018-2019.
7. Goedkeuring contributievoorstel.
8. Voorstellen welke schriftelijk zijn ingediend bij de secretaris voor 6 januari 2018.
9. Rondvraag.
10.Sluiting.